top of page

Všeobecné obchodné podmienky

 

I. Všeobecné ustanovenia

 

1. Tieto VOP upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je spoločnosť Upratovanienamieru, s.r.o., IČO 51165341, so sídlom Brestová 6B, 919 27, Brestovany, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka č. 58866/L ako predávajúci (ďalej len „predávajúci“) a na strane druhej je kupujúci, ktorý môže byť aj spotrebiteľom (ďalej len „kupujúci“)

 

2. Tieto VOP sú záväzné pre všetkých kupujúcich spoločnosti UPRATOVANIENAMIERU, ktorí

jej pošlú objednávku.

 

3. Tieto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na internetových

stránkach spoločnosti UPRATOVANIENAMIERU www.upratovanienamieru.sk. Spoločnosť UPRATOVANIENAMIERU si

vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek upraviť.

 

4. Všetky vzťahy medzi spoločnosťou UPRATOVANIENAMIERU a kupujúcim, ktoré nie sú

týmito VOP upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Ak je kupujúci spotrebiteľom v zmysle ustanovenia § 52 ods. 4 Občianskeho

zákonníka, teda ak sa jedná o kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy

nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa

vzťahy neupravené týmito VOP príslušnými ustanoveniami Občianskeho

zákonníka.

 

II. Základné definície a pojmy

 

1. Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ. (ďalej len kupujúci), ktorý v súlade s

týmito VOP doručí akýmkoľvek spôsobom (telefonicky, osobne, poštou, e-mailom,

faxom, prostredníctvom internetovej stránky spoločnosti UPRATOVANIENAMIERU www.upratovanienamieru.sk objednávku tovaru do

spoločnosti UPRATOVANIENAMIERU.

 

2. Tovarom sa rozumejú výrobky, ktoré sú uvedené v aktuálnom katalógu

spoločnosti CORMEN, alebo v priamej ponuke spoločnosti UPRATOVANIENAMIERU na

internetovej stránke spoločnosti UPRATOVANIENAMIERU www.upratovanienamieru.sk s názvom a/alebo

katalógovým číslom (ďalej len tovar).

 

3. Plnením sa rozumie tovar dodávaný spoločnosťou UPRATOVANIENAMIERU v súlade s jej

predmetom podnikania (ďalej len plnenie).

 

4. Objednávka je jednostranný právny úkon kupujúceho, vykonaný voči

spoločnosti UPRATOVANIENAMIERU, s cieľom získať od nej plnenie.

 

5. Mimo katalógový tovar, alebo služba, je tovar, alebo služba upravený/poskytnutá

podľa priania kupujúceho, alebo tovar / služba, ktorý/á  sa nenachádza v

katalógu spoločnosti UPRATOVANIENAMIERU a bol zabezpečený/á pre kupujúceho na základe

jeho písomnej, faxovej, alebo e-mailovej požiadavky a následnej konkrétnej cenovej ponuky predávajúcim.

 

III. Objednávanie tovaru

 

1. Objednávka môže byť spoločnosti UPRATOVANIENAMIERU zaslaná poštou na adresu

spoločnosti UPRATOVANIENAMIERU, tak ako je uvedené v katalógu, alebo na

internetových stránkach spoločnosti UPRATOVANIENAMIERU, podaná telefonicky alebo faxom na

telefónne číslo spoločnosti UPRATOVANIENAMIERU, tak ako je uvedené v katalógu /

cenníku alebo na internetových stránkach spoločnosti UPRATOVANIENAMIERU, poslaná e-mailom

na elektronickú adresu spoločnosti UPRATOVANIENAMIERU, tak ako je uvedené v katalógu

/ cenníku, alebo na internetových stránkach spoločnosti UPRATOVANIENAMIERU alebo

vytvorená prostredníctvom elektronického obchodu na internetových stránkach

spoločnosti UPRATOVANIENAMIERU, alebo spoločnosti CORMEN na adrese www.upratovanienamieru.sk,

 

2. Kupujúci je povinný uviesť v objednávke tieto údaje:

 

a) Svoju identifikáciu, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko,

sídlo/bydlisko, IČO, IČ DPH/DIČ, kontakt (telefón, fax alebo e-mailovú

adresu).

 

b) Kód objednávaného tovaru, služby podľa katalógu a poprípade tiež jeho/jej

popis.

 

c) Množstvo objednávaného tovaru.

 

d) Adresu miesta dodania tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že

tovar má byť dodaný na adresu sídla/bydliska kupujúceho).

 

e) Deň dodania tovaru, ak sa kupujúci dohodne so spoločnosťou UPRATOVANIENAMIERU odlišne

od uvedených VOP.

 

f) Meno, priezvisko a podpis osoby (neplatí pre internetové a e-mailové

objednávky), oprávnenej za kupujúceho jednať, prípadne tiež odtlačok pečiatky

kupujúceho.

 

g) Meno a priezvisko kontaktnej osoby oprávnenej k prevzatiu dodávaného tovaru

(ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že k prevzatiu dodávaného tovaru je

oprávnený kupujúci, poprípade akýkoľvek jeho zamestnanec.

 

h) Uviesť v prípade priameho internetového nákupu cez portál www.cormen.cz (alebo portál B2C) pri

registrácií užívateľa v zadaní „Distribútor“ spoločnosť UPRATOVANIENAMIERU, s.r.o.

 

3. Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho bodu,

je považovaná za neúplnú. Spoločnosť UPRATOVANIENAMIERU sa v takom prípade pokúsi

kontaktovať kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov objednávky a jej

prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov

spresňujúcich a/alebo doplňujúcich objednávku spoločnosti UPRATOVANIENAMIERU sa

objednávka považuje za úplnú.

 

4. Na základe písomnej, faxovej, elektronickej alebo e-mailovej požiadavky

kupujúceho resp. ním poverenej osoby, môže spoločnosť UPRATOVANIENAMIERU objednať, kúpiť

a naskladniť mimo katalógový tovar pre potreby kupujúceho. Kupujúci je povinný

všetok tento mimo katalógový tovar od spoločnosti UPRATOVANIENAMIERU odobrať v lehote

najviac 7 kalendárnych dní od dátumu naskladnenia tohto mimo katalógového

tovaru spoločnosťou UPRATOVANIENAMIERU a tento mimo katalógový tovar spoločnosti UPRATOVANIENAMIERU

zaplatiť v lehote splatnosti uvedenej na príslušnom daňovom doklade.

 

5. Ihneď po doručení úplnej objednávky je spoločnosť UPRATOVANIENAMIERU povinná

skontrolovať, či má požadovaný tovar na sklade. Ak požadovaný tovar nie je na

sklade, prípadne nie je k dispozícii v požadovanom množstve, kontaktuje

spoločnosť UPRATOVANIENAMIERU kupujúceho a ponúkne mu dodanie alternatívneho tovaru. Ak

je dodanie požadovaného tovaru možné iba v dlhšom dodacom termíne, spoločnosť UPRATOVANIENAMIERU

kupujúceho na túto skutočnosť upozorní.

 

6. Pokiaľ kupujúci odosiela spoločnosti UPRATOVANIENAMIERU prvú objednávku, je

povinný zároveň s ňou odoslať svoje identifikačné doklady, t.j. kópiu výpisu z

obchodného registra, kópiu živnostenského listu a pod. a osvedčenie o IČ DPH /

DIČ.

 

7. Telefonické hovory so spoločnosťou UPRATOVANIENAMIERU môžu byť monitorované.

 

IV. Kúpna cena tovaru

 

1. Kúpna cena tovaru bude určená podľa aktuálneho katalógu spoločnosti UPRATOVANIENAMIERU.

Spoločnosť UPRATOVANIENAMIERU poskytne kupujúcemu na jeho žiadosť tlačený katalóg platný

pre dané obdobie. Tlačený katalóg je vydávaný spravidla pre obdobie jedného

roka a je určený pre podnikateľské subjekty. Aktuálny katalóg – katalóg

spoločnosti UPRATOVANIENAMIERU je dostupný na internetových stránkach spoločnosti UPRATOVANIENAMIERU

na adrese www.upratovanienamieru.sk . Ceny uvedené v cenníku spoločnosti

UPRATOVANIENAMIERU ako aj ceny uvedené ako MOC v EUR bez 20 % DPH.                                                                                                   Na internetovom obchode www.upratovanienamieru.sk sú ceny uvedené vrátane 20% DPH.

 

2. Spoločnosť UPRATOVANIENAMIERU si vyhradzuje právo zvýšiť cenu tovaru oproti cene

uvedenej v tlačenom katalógu v prípade výrazných a preukázateľných zvýšení cien

od svojich dodávateľov. Spoločnosť UPRATOVANIENAMIERU bude kupujúceho o týchto zmenách

vhodným spôsobom informovať na svojich internetových stránkach www.upratovanienamieru.sk .

 

3. Záväzná kúpna cena tovaru je určovaná podľa aktuálneho katalógu

spoločnosti UPRATOVANIENAMIERU zverejneného na internetových stránkach spoločnosti LOVITECH

na adrese www.upratovanienamieru.sk.

 

4. Ak kupujúci neuvedie na objednávke, že objednáva tovar za ceny podľa cenníka

spoločnosti UPRATOVANIENAMIERU, má sa nevyvrátiteľne za to, že objednáva tovar za ceny

uvedené v cenníku zverejnenom na internetových stránkach spoločnosti UPRATOVANIENAMIERU

na adrese www.upratovanienamieru.sk. Pokiaľ kupujúci do objednávky uvedie, že

objednáva tovar podľa cenníka a aktuálna cena tovaru je od uvedenej ceny

odlišná, a pokiaľ o tejto zmene ešte nebol informovaný, je spoločnosť UPRATOVANIENAMIERU

povinná kupujúceho dodatočne o tejto skutočnosti vhodným spôsobom informovať a

zistiť, či na objednávke trvá i v prípade zvýšenej ceny.

 

5. V prípade, že sa spoločnosti UPRATOVANIENAMIERU nepodarí kupujúceho kontaktovať

podľa predchádzajúceho odseku v dostatočnom predstihu tak, aby objednaný tovar

mohol byť dodaný v lehote podľa čl. VII. bod 2., je spoločnosť UPRATOVANIENAMIERU povinná

dodať tovar za cenu uvedenú v cenníku uverejnenom na internetovej stránke

spoločnosti UPRATOVANIENAMIERU www.upratovanienamieru.sk .

 

V. Uzavretie kúpnej zmluvy

 

1. Doručením úplnej objednávky kupujúceho spoločnosti UPRATOVANIENAMIERU podľa čl.

III. bod 1. dochádza k návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle § 43a a nasl.

Občianskeho zákonníka.

 

2. K uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza:

 

a) okamihom doručenia úplnej objednávky spoločnosti UPRATOVANIENAMIERU za

predpokladu, že kupujúci tovar objednáva za aktuálnu cenu,

 

b) okamihom vyslovenia súhlasu kupujúceho s dodaním tovaru za zmenenú cenu

podľa čl. IV. bod 4.,

 

c) okamihom uplynutia lehoty na kontaktovanie kupujúceho podľa čl. IV. bod

5.,

 

d) okamihom vyslovenia súhlasu kupujúceho s dodaním alternatívneho tovaru alebo

s dodaním tovaru v dlhšom dodacom termíne podľa čl. III. bod 5., podľa toho, čo

nastane neskôr.

 

VI. Splatnosť kúpnej ceny a platobné podmienky

 

1. Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu za dodaný tovar bezhotovostným

prevodom na účet spoločnosti UPRATOVANIENAMIERU uvedený na daňovom doklade alebo v

hotovosti pri prevzatí tovaru.

 

2. V prípade bezhotovostného prevodu sa kúpna cena považuje za uhradenú

okamihom pripísania príslušnej čiastky v prospech účtu spoločnosti UPRATOVANIENAMIERU

uvedeného na daňovom doklade. Dokladom o platbe v hotovosti sa rozumie príjmový

pokladničný doklad alebo doklad z registračnej pokladne vystavený zákazníkovi

spoločnosťou UPRATOVANIENAMIERU.

 

3. Kúpna cena za tovar, ktorý spoločnosť UPRATOVANIENAMIERU na základe objednávky

kupujúceho kupujúcemu dodá, je splatná do dátumu uvedeného na daňovom doklade,

ktorý spoločnosť UPRATOVANIENAMIERU kupujúcemu vystaví.

 

4. V prípade, že spoločnosť UPRATOVANIENAMIERU kupujúcemu predmetný tovar podľa čl.

III. bod 4. nedodá alebo nevyfakturuje v uvedenej lehote, kupujúci tým nie je

zbavený povinnosti odobrať a zaplatiť všetok mimo katalógový tovar spoločnosťou

UPRATOVANIENAMIERU zakúpený resp. zabezpečený výlučne pre potreby kupujúceho na základe

písomnej, faxovej, elektronickej  alebo e-mailovej objednávky kupujúceho

resp. ním poverenej osoby. Kupujúci je povinný tento tovar odobrať od

spoločnosti UPRATOVANIENAMIERU a spoločnosti UPRATOVANIENAMIERU tento tovar zaplatiť kedykoľvek na

výzvu spoločnosti UPRATOVANIENAMIERU a to i po skončení spolupráce, avšak v maximálnej

lehote 1 mesiac po ukončení spolupráce.

 

5. Kupujúci je povinný uhradiť všetky záväzky voči spoločnosti UPRATOVANIENAMIERU

podľa pravidiel stanovených v týchto VOP, pokiaľ nemá so spoločnosťou UPRATOVANIENAMIERU

písomne dohodnuté individuálne platobné podmienky. V prípade, že kupujúci

prekročí stanovenú dobu splatnosti a ocitne sa v omeškaní so zaplatením kúpnej

ceny alebo jej časti, stráca nárok na prípadné zľavy, akciové ponuky, bonusy či

iné výhody poskytnuté mu spoločnosťou UPRATOVANIENAMIERU a je povinný zaplatiť zmluvnú

pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý začatý deň omeškania.

 

6. V prípade kupujúceho, ktorý prekročí stanovenú dobu splatnosti, je spoločnosť

UPRATOVANIENAMIERU oprávnená od kúpnej zmluvy odstúpiť. Odstúpenie od zmluvy musí mať

písomnú formu a je účinné okamihom doručenia kupujúcemu. Za doručenie sa

považuje takisto okamih prevzatia faxovej správy, alebo elektronickej pošty na

zariadení kupujúceho. V takomto prípade, sú strany povinné navzájom si vrátiť

všetko, čo podľa tejto zmluvy získali, inak dochádza k bezdôvodnému obohateniu.

Vrátenie tovaru namiesto úhrady je možné len na výzvu spoločnosti UPRATOVANIENAMIERU,

prípadne po dohode s ňou a koná sa na vlastné náklady a nebezpečenstvo

kupujúceho.

 

7. Spoločnosť UPRATOVANIENAMIERU si vyhradzuje právo vyžadovať od kupujúceho, ktorý

má voči spoločnosti UPRATOVANIENAMIERU neuhradené záväzky po lehote splatnosti, alebo

také záväzky mal opakovane v minulosti, platbu v hotovosti pri dodaní tovaru.

Pokiaľ kupujúci túto podmienku neakceptuje, vyhradzuje si spoločnosť UPRATOVANIENAMIERU

právo dodať mu objednaný tovar až potom, čo všetky svoje záväzky voči

spoločnosti UPRATOVANIENAMIERU uhradí.

 

 

 

VII. Podmienky dodania tovaru

 

1. Spoločnosť UPRATOVANIENAMIERU dodá tovar na svoje náklady a na svoje

nebezpečenstvo na dohodnutú adresu v pracovné dni a vo svojej pracovnej dobe.

Cena dopravy a termín dodania závisí od rozsahu dodávky a vzdialenosti

k odberateľovi a zabezpečuje ju spoločnosť UPRATOVANIENAMIERU priamo, alebo

prostredníctvom kuriérskej služby. Podmienky a cena dopravy je stanovená

cenníkom spoločnosti UPRATOVANIENAMIERU uverejneným na internetovej stránke www.upratovanienamieru.sk a je ju možné

upraviť po vzájomnom súhlase podľa individuálnych požiadaviek kupujúceho.

 

2. Ak nie je medzi spoločnosťou UPRATOVANIENAMIERU a kupujúcim dohodnuté inak,

zaväzuje sa spoločnosť UPRATOVANIENAMIERU dodať objednaný tovar najneskôr do troch pracovných

dní na území okresu Trnava a na území Brestovany a okolia a

do päť pracovných dní na ostatnom území Západného, Stredného a Východného Slovenska

(okrem SO, NE, sviatkov) od prijatia objednávky v prípade, že objednávka bude

spoločnosti UPRATOVANIENAMIERU doručená v pracovné dni najneskôr do 16.00 hod.. V

prípade, že je objednávka doručená spoločnosti UPRATOVANIENAMIERU neskôr, zaväzuje sa

spoločnosť UPRATOVANIENAMIERU dodať objednaný tovar vo vyššie uvedených lehotách

plynúcich od počiatku pracovnej doby pracovného dňa nasledujúceho po dni

prijatia objednávky.

 

3. Termíny dodania mimo katalógového tovaru a služieb, ktorý/é nie je/sú

uvedený/é v katalógu sa stanovujú dohodou v závislosti od charakteru výroby /

služby.

 

4. Spolu s dodaným tovarom spoločnosť UPRATOVANIENAMIERU vždy odovzdá kupujúcemu

dodací list, v ktorom je uvedená presná identifikácia dodaného tovaru a jeho

množstvo. Kupujúci je povinný po skontrolovaní počtu kartónov (viď. článok

VIII. “Reklamácie a záručná lehota”) na dodací list čitateľne uviesť priezvisko

preberajúceho, tento podpísať a potvrdiť tak prevzatie tovaru. Ak tak neurobí,

je spoločnosť UPRATOVANIENAMIERU oprávnená odmietnuť tovar kupujúcemu odovzdať.

 

5. Kupujúci má pri preberaní či odovzdávaní tovaru právo požiadať vodiča

spoločnosti UPRATOVANIENAMIERU o preukázanie sa osobnou identifikačnou kartou –

občianskym preukazom.

 

6. Kupujúci je povinný spoločnosť UPRATOVANIENAMIERU neodkladne písomne informovať o

akejkoľvek zmene miesta dodania tovaru alebo osoby oprávnenej k prevzatiu

tovaru. Spoločnosť UPRATOVANIENAMIERU nezodpovedá za škodu spôsobenú nesprávnym alebo

oneskoreným dodaním tovaru, ak bola spôsobená porušením povinností kupujúceho

podľa tohto bodu.

 

7. Spoločnosť UPRATOVANIENAMIERU na základe plnenia vyplývajúceho z objednávky

kupujúceho vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru, ktorý kupujúcemu odovzdá

pri odovzdaní tovaru/služby v prípade tovaru aj spolu s dodacím listom. V

prípade objednávky, ktorá je kupujúcemu dodávaná na niekoľko častí (ďalej len

čiastočné plnenie), odovzdá UPRATOVANIENAMIERU kupujúcemu daňový doklad – súhrnnú faktúru

až pri poslednej dodávke tovaru daného plnenia spolu s kópiami všetkých

dodacích listov týkajúcich sa daného plnenia. Táto súhrnná faktúra však bude

spoločnosťou UPRATOVANIENAMIERU vystavená iba za podmienky, že od prvého čiastočného

plnenia k poslednému čiastočnému plneniu týkajúceho sa tej istej objednávky

kupujúceho neuplynie lehota dlhšia ako 15 kalendárnych dní, alebo nepresiahne

obdobie jedného kalendárneho mesiaca. V opačnom prípade vystaví spoločnosť UPRATOVANIENAMIERU

kupujúcemu daňový doklad – súhrnnú faktúru vždy najneskôr do 15-tich dní od

uskutočnenia prvého čiastočného plnenia, alebo ku poslednému pracovnému dňu

mesiaca, v ktorom bolo uskutočnené čiastočné plnenie, podľa toho, čo nastane

skôr. To má za následok, že k jednej objednávke kupujúceho môže byť v prípade

čiastočného plnenia realizovaného v rozpätí dlhšom ako 15 kalendárnych dní

alebo na prelome kalendárnych mesiacov vystavených viacero daňových dokladov –

faktúr. Kupujúcemu, ktorý poskytol spoločnosti UPRATOVANIENAMIERU písomný súhlas, zašle

spoločnosť UPRATOVANIENAMIERU daňový doklad – faktúru v elektronickej podobe vo formáte

PDF na e-mail zákazníka poskytnutý v písomnom súhlase.

 

8. Každý daňový doklad - faktúra bude obsahovať okrem ďalších, zákonom

stanovených náležitostí, tiež tieto údaje:

 

a) Označenie a číslo faktúry.

 

b) Názov, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH predávajúceho a kupujúceho, údaje o zápise v

obchodnom registri (súd, oddiel, číslo vložky).

 

c) Bankové spojenie predávajúceho.

 

d) Dátum splatnosti kúpnej ceny.

 

e) Popis dodaného tovaru a jeho množstvo.  

 

f)  Číslo objednávky kupujúceho, ak ho kupujúci zadá.

 

g) Cena bez DPH, DPH, celkovú čiastku k úhrade.

 

h) Číslo príslušného dodacieho listu v prípade tovaru.

 

9. Kupujúci je oprávnený do dátumu splatnosti faktúru vrátiť (t.j.

preukázateľným spôsobom doručiť spoločnosti UPRATOVANIENAMIERU originál vystavenej

faktúry), ak obsahuje nesprávne cenové údaje, alebo chýbajú vo faktúre niektoré

z náležitostí. Spolu s vráteným originálom faktúry je kupujúci povinný písomne

špecifikovať chyby, ktoré podľa jeho názoru faktúra vykazuje. V prípade, že je

faktúra skutočne vystavená chybne, spoločnosť UPRATOVANIENAMIERU vystaví kupujúcemu novú

faktúru. Povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu v lehote splatnosti uvedenej

na pôvodnej faktúre je dotknutá iba v prípade, že chyba faktúry spočíva v

nesprávne určenej výške kúpnej ceny. Lehota splatnosti v takom prípade beží od

doručenia opravenej faktúry kupujúcemu.

 

10. V prípade vyžiadanej opravy daňového dokladu zákazníkom na iný právny

subjekt, alebo rozdelenie daňového dokladu inak ako bolo uvedené v objednávke,

je zákazník povinný uhradiť spoločnosti UPRATOVANIENAMIERU administratívny poplatok (10

EUR bez DPH).

 

11. Nebezpečenstvo vzniku škody na tovare, zodpovednosť za zhoršenie,

náhodné poškodenie, či stratu tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia

dodaného tovaru zo strany kupujúceho od spoločnosti UPRATOVANIENAMIERU.

 

12. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až celkovým zaplatením

kúpnej ceny tovaru podľa daňového dokladu vystaveného spoločnosťou UPRATOVANIENAMIERU.

 

VIII. Reklamácie a záručná lehota

 

1. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru skontrolovať počet kartónov a

prezrieť si tovar. Nesprávne množstvo a zjavné chyby tovaru pri dodávke je

kupujúci povinný reklamovať písomne ihneď, najneskôr však do 48 hodín od

prevzatia tovaru. V reklamácii je kupujúci povinný chyby popísať, prípadne

uviesť, ako sa prejavujú.

 

2. Kupujúci má právo vrátiť doposiaľ nepoužitý tovar, s výnimkou mimo katalógového

tovaru ako aj s výnimkou tovaru upraveného podľa jeho priania, do 7 dní odo dňa

dodania tovaru, avšak iba za podmienok, že tovar je vrátený zjavne nepoužitý a

nepoškodený, v neporušenom a neotvorenom originálnom obale.

 

3. Ak je kupujúci spotrebiteľom v zmysle ustanovenia § 52 ods. 4

Občianskeho zákonníka, teda ak sa jedná o fyzickú osobu, ktorá pri uzatváraní a

plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti

alebo inej podnikateľskej činnosti, má právo, bez ohľadu na druh dodávaného

tovaru, od zmluvy odstúpiť do 7 dní odo dňa dodania tovaru. Právo odstúpiť od

zmluvy však kupujúci nemá, ak je dodávaný tovar upravený podľa priania

kupujúceho alebo pre jeho osobu, alebo podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu

alebo zastaraniu, alebo sa jedná o mimo katalógový tovar.

 

4. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy:

 

a) na poskytovanie služieb, pokiaľ ich plnenie bolo so súhlasom kupujúceho

začaté pred uplynutím lehoty 7 dní od prevzatia plnenia

 

b) na poskytnutie služieb, ktoré boli kupujúcim spotrebované alebo

využité

 

c) na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného

trhu nezávisle na vôli spoločnosti UPRATOVANIENAMIERU 

 

d) na dodávku počítačových programov, ak kupujúci porušil ich obal.

 

5. Právo vrátiť tovar podľa čl. VIII. bod 2. a bod 3. musí kupujúci

uplatniť u spoločnosti UPRATOVANIENAMIERU písomne najneskôr v posledný deň stanovenej

lehoty. Kupujúci je povinný tovar vrátiť nepoužitý, nepoškodený a v

originálnom, neporušenom balení. Spoločnosť UPRATOVANIENAMIERU zaistí odvoz vráteného

tovaru na svoje náklady. Právo vrátiť tovar sa vzťahuje výhradne na tovar

štandardne ponúkaný v katalógu spoločnosti CORMEN, uvedený v cenníku

spoločnosti UPRATOVANIENAMIERU.

 

6. Na dodávaný tovar je kupujúcemu poskytnutá záručná doba stanovená

zákonom. Pre čistiace, ochranné a dezinfekčné prostriedky, kozmetiku

a chémiu a ďalší tovar, ako je kancelárska technika a spotrebný materiál k

výpočtovej technike, kde je záručná doba stanovená výrobcom však platí vždy

záručná doba daná výrobcom prípadne uvedená na obale tohto tovaru. Na vybrané

druhy tovaru je poskytovaná záručná doba dlhšia. Individuálna záručná doba je

vždy uvedená v katalógu spoločnosti CORMEN, alebo UPRATOVANIENAMIERU v popise konkrétneho

tovaru.

 

7. Ak je kupujúci spotrebiteľom v zmysle ustanovenia § 52 ods. 4

Občianskeho zákonníka, teda ak sa jedná o fyzickú osobu, ktorá pri uzatváraní a

plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti

alebo inej podnikateľskej činnosti, uplatňuje sa záručná doba 24 mesiacov. Pre čistiace,

ochranné a dezinfekčné prostriedky, kozmetiku a chémiu a ďalší tovar,

ako je spotrebný materiál k výpočtovej technike, kde je záručná doba stanovená

výrobcom však platí vždy záručná doba daná výrobcom prípadne uvedená na obale

tohto tovaru. Kupujúci je vždy povinný dodržať výrobcom stanovenú dobu

použiteľnosti kúpeného tovaru.

 

8. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim, resp.

potvrdením dodacieho listu. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci

nemôže užívať tovar pre jeho chyby, za ktoré zodpovedá spoločnosť UPRATOVANIENAMIERU

(reklamačné konanie, opravy a pod.). Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci

spôsobené jej obvyklým používaním.

 

IX. Záverečné ustanovenia

 

1. Tieto VOP sa týkajú iba vzťahov súvisiacich s nákupom tovaru z katalógu

spoločnosti UPRATOVANIENAMIERU, alebo spoločnosti CORMEN, ktorý je určený výhradne pre

podnikateľské subjekty, t.j. pre fyzické a právnické osoby. Pre dodávku mimo katalógového

tovaru, ktorý nie je v katalógu spoločnosti UPRATOVANIENAMIERU uvedený, sa tieto VOP

použijú iba podporne v otázkach, ktoré nie sú medzi spoločnosťou UPRATOVANIENAMIERU

a kupujúcim dojednané individuálne.

 

2. Písomnou dohodou medzi spoločnosťou UPRATOVANIENAMIERU a kupujúcim môže byť

použitie jednotlivých ustanovení týchto VOP, poprípade použitie VOP ako takých,

vylúčené.

 

3. Zmluvné vzťahy založené na základe VOP spoločnosti UPRATOVANIENAMIERU sa posudzujú

podľa VOP spoločnosti UPRATOVANIENAMIERU platných v dobe vzniku zmluvného vzťahu.

 

4. V prípade rozporu medzi týmito VOP a VOP uvedenými na internetových

stránkach spoločnosti UPRATOVANIENAMIERU www.upratovanienamieru.sk , sú rozhodujúce VOP

uvedené na stránkach spoločnosti UPRATOVANIENAMIERU www.upratovanienamieru.sk .

 

5. Kupujúci zodpovedá za všetky škody ktoré vzniknú tretím osobám, alebo

jemu samému v prípade chybného použitia, alebo jeho chybného pokynu k použitiu

či aplikácií a zaväzuje sa na svoje náklady predávajúceho oslobodiť od všetkých

nárokov tretích osôb, ktoré by u neho tieto nároky uplatnili a to

vrátane finančných škôd.

 

6. Právne vzťahy medzi spoločnosťou UPRATOVANIENAMIERU a kupujúcim sa spravujú

právnym poriadkom Slovenskej Republiky.

 

7. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 01.06.2019.

bottom of page